Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής λειτουργούν ογδόντα δυο (82)  Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) που συμβάλλουν στην εμβάθυνση και εξειδίκευση της γνώσης και έρευνας στα αντικείμενα που θεραπεύουν αυτοδύναμα αλλά και σε συνεργασίες, τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Η ίδρυση και λειτουργία των Π.Μ.Σ. του Ιδρύματος δίνουν τη δυνατότητα τόσο στους αποφοίτους του όσο και στους πτυχιούχους Τμημάτων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής αλλά και της αλλοδαπής να προχωρήσουν στο δεύτερο κύκλο σπουδών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ενθαρρύνει τη διεπιστημονική προσέγγιση της γνώσης και της έρευνας και παράλληλα επιδιώκει την εξωστρέφεια μέσα από τη λειτουργία διατμηματικών,  δι-ιδρυματικών και κοινών Π.Μ.Σ. και τη συμμετοχή του σε αντίστοιχα προγράμματα άλλων Ιδρυμάτων.

Συγκεκριμένα  στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής λειτουργούν: (58) ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΑ, (5) ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΑ, (5) ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΑ με ελληνικά Πανεπιστήμια και επισπεύδον Ίδρυμα το ΠΑ.Δ.Α , (6) ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΑ με το εξωτερικό και επισπεύδον Ίδρυμα το ΠΑ.Δ.Α και (8) ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΑ με επισπεύδον άλλο Ελληνικό Πανεπιστήμιο.

Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών των ακαδημαϊκών τμημάτων απονέμουν Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε αντίστοιχη επιστημονική περιοχή ή και  ειδίκευση. Η διαδικασία επιλογής φοιτητών στο πρόγραμμα, η διάρκεια και το πρόγραμμα σπουδών καθώς και άλλες διαδικασίες λειτουργίας τους, ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Σπουδών των Π.Μ.Σ.

Δείτε όλα τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών