Το Τμήμα

Αντικείμενο του ανωτέρω τμήματος είναι η διοικητική κι γραμματειακή υποστήριξη των μεταπτυχιακών σπουδών Β κύκλου. Στις αρμοδιότητες του ανωτέρω τμήματος συγκαταλέγονται ιδίως:

 • Η μέριμνα για την έγκριση και λειτουργία των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών Β κύκλου.
 • Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη όλων των Π.Μ.Σ του Ιδρύματος και ο συντονισμός της εκπαιδευτικής και ερευνητικής δραστηριότητας αυτών.
 • Η συγκέντρωση, ταξινόμηση και εφαρμογή της νομοθεσίας που σχετίζεται με τα Π.Μ.Σ του Ιδρύματος, καθώς και η εφαρμογή των σχετικών με  Π.Μ.Σ αποφάσεων της Διοίκησης.
 • Η μέριμνα για την σύνταξη και εφαρμογή Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών.
 • Η τήρηση αρχείου διπλωματούχων μεταπτυχιακών προγραμμάτων και η έκδοση τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών.
 • Η τήρηση αλληλογραφίας σχετικής με θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και η τήρηση φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου αυτής.
 • Η σύνταξη και έκδοση (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή), σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες, συνοπτικού Οδηγού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος.
 • Η συγκέντρωση και αρχειοθέτηση στατιστικών στοιχείων, που αφορούν σε μεταπτυχιακές σπουδές, η επεξεργασία και κατάρτιση συγκεντρωτικών πινάκων.
 • Η επικοινωνία, μεσολάβηση και συντονισμός μεταξύ αρμοδίων υπηρεσιών και Γραμματειών για τη διευκόλυνση του έργου τους και η υποβοήθηση των Γραμματειών των Τμημάτων του Ιδρύματος σε ζητήματα μεταπτυχιακών σπουδών.
 • Η δημιουργία, παρακολούθηση και ενημέρωση σχετικού δικτυακού τόπου. Η παροχή γενικών οδηγιών και πληροφόρησης στους ενδιαφερόμενους, για θέματα που αφορούν στις μεταπτυχιακές σπουδές (εγγραφές, προϋποθέσεις και τρόπος ένταξής τους στα Π.Μ.Σ. κ.λπ.).
 • Η συγκέντρωση και καταγραφή πρακτικών και άλλων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Γραμματείες των Τμημάτων και άλλες υπηρεσίες του Ιδρύματος σχετικά με θέματα μεταπτυχιακών σπουδών, ο συντονισμός και η φροντίδα για εξεύρεση λύσεων και αντιμετώπισης κοινών προβλημάτων, υποβολή προτάσεων για επίλυσή τους, οργάνωση συναντήσεων των υπαλλήλων των Γραμματειών για τον λόγο αυτόν.
 • Κάθε άλλη αρμοδιότητα που προκύπτει από τις σχετικές  διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.